سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور حاجی حسینلو – استادیاردانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمیدرضا معززی – کارشناس ارشد عمران – راه وترابری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

شبکه حمل ونقل دارای نقشحیاتی در امدادرسانی ونجات جان انسان ها پسازوقوع زلزله می باشد که از آن تحت عنوان شریان های حیاتی نام برده می شود. عملکرد بهینه شبکه حمل ونقل می تواند باعث کاهشاثرات مستقیم وغیرمستقیم بحران گردد، از این رو می توان به ارزش زمان امدادرسانی وکاهشزمان تاخیر برای کمک به مصدومین درشبکه پی برد.ازاهداف این تحقیق می توان به بهینه سازی تخصیصترافیکو یافتن بهترین مکان برای ایستگاه های آتشنشانی وهمچنین اولویت بندی پل ها با توجه به مقایسه بین زمان های تاخیر ایجاد شده درشبکه ناشی ازتخریب آنها اشاره کرد.در این تحقیق محدوده ای از که جزء نرم افزارهای برنامه ریزی حمل ونقل TransCAD شبکه حمل ونقل شهر قم که اطراف قم رود می باشد توسط نرم افزار می باشد، مدلسازی گردید. سپسسناریوهای مختلف خرابی پل های موجود روی قم رود درشبکه اعمال شدند.درادامه به بحث درمورد جایگاه ایستگاه های آتشنشانی دروضع قبل اززلزله وتاثیر آن روی رفتار شبکه حمل ونقل بعد ازوقوع زلزله پرداخته شد.همچنین با استفاده از بهینه سازی تخصیصترافیک، زمان سفر برای امداد رسانی در حالتهای مختلفخرابی به دست آمد.درنهایت با توجه به بهترین حالتممکن ازلحاظ کاهشمیانگین زمان سفر برای امدادرسانی مناسب ترین جایگاه ایستگاه های آتشنشانی برای شبکه تعیین گردید