سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار دانشگاه الزهرا
حسین سهیلی نیا – دانشجوی مهندسی صنایع

چکیده:

دسترسی راحت و مناسب شهروندان به انواع خدمات شهری از اهداف مهم برنامه ریزی شهری محسوب می شود بازارهای روزشهری را می توان به عنوان مکانهایی ویژه جهت عرضه مایحتاج روزانه شهروندان دانست که تاثیر به سزایی در مدیریت بهینه حمل و نقل شهری دارند این مقاله می کوشد تا باارایه یک متدولوژی بسیار کارا با توجه به معیارهای لازم درجایابی اینگونه بازارها توسط روش جایابی چند تسهیلاتی (Multifacility Location Problems) به گزینش منطقه بهینه بپردازد همچنین به کمک روش AHP) که درنرم افزار Expert choice عملی می شود بعد از تعیین سطوح سلسله مراتبی شامل هدف معیارها زیرمعیارها و گزینه ها مقایسه زوجی بین این سطوح را برای وزن دهی انجام داده و درنهایت از بین مناطق مجاز جهت احداث بهترین گزینه انتخاب گردد. پس از وزن دهی پارامترها دراین نرم افزار منطقه ۲ به عنوان منطقه بهینه جهت احداث بازار روز شهری با ضریب اولویت ۰/۴۲۴ انتخاب گردید درپایان دو روش پیشنهادی مقایسه و استنباط گردید که روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP می تواند نتایج بهتری را دربرداشته باشد.