سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عذرا ساعد – کارشناس ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

توسعه پایدار یک فرآیند پایدار تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی به منظور ارتقای رفاه اجتماعی و تعالی انسانی جامعه است. احداث سدها در چند سال اخیر با افزایش مواجه بوده است و ب هتبع این سیاست، با شروع آبگیری اینسدها تعداد زیادی روستا و اراضی کشاورزی در معرض آبگیری قرار م یگیرد، ساماندهی مکانی- فضایی چنین کانو نهای سکونتی ، امکان سنجی نقاط جدید پایدار را م یطلبد. ساماندهی و مکا نیابی پهن ههای مناسب سکونتی پایدار روستایی مه مترینمسئل های است که در پژوهش حاضر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نمونه موردی روستای شیخ حیدر از توابعشهرستان دیواندره است که در معرض آبگیری سد سیازاخ واقع شده است، روش مطالعه در این پژوهش پس از بررس یهای میدانی ، به منظور تشخیص روند قسم تهای مختلف مطالعاتی ( محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) از روش تجزیه وتحلیلSOWT و در نهایت از روش تحلیل سلسله مراتبی، مکان مناسب جهت استقرار تعیین شد.