سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف کر – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان،
حمیدرضا کشفی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب رو
افشین تکدستان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت،گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پ
محمدهادی مهدینژاد – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت،گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم

چکیده:

مسئله آب شیرین وبهداشتی که ازدغدغه های دیرباز کشورهای توسعه نیافته محسوب میگردد، درمناطق نوارساحلی جنوب ایران ازقبیل جزیره قشم،تحت تاثیرعواملی ازقبیل افزایش جمعیت، محدودیت منابع آب شیرین ونیزگسترش خشکسالی با دوره های طولانی به شکل حادترمشهودمیباشد.لذا مطالعه وبهره برداری ازآبهای شوردریایی،لب شورونیمه شورجهت تامین آب شیرین مدنظرقرارگرفته ودراین راستا بکارگیری از آب شیرین کن ها با رویکردبهره گیری از منابع نامتناهی دریا ونیزکاهشاثرات زیست محیطی تنهااستراتژی موثردرتامین آب شرب موردنیاز دراین مناطق تلقی میگردد. مطابق نقشه سامانه GIS ، اسکله کاوه که به همراه ۶۵%روستاهای جزیره درمنطقه شرقی جزیره قشم قرارداشته و ۷۲ %مساحت جزیره نیزدراین منطقه قراردارد،باتوجه به شرایط مرتبط باانتخاب گزینه های مناسب جهت احداث آب شیرین کن (نزدیکی به شبکه اصلی آبرسانی وبرق،موجودبودن لوله های آب بااقطارمختلف،کیفیت آب دریا،شیب ساحلی،جنس خاکو…) بهترین گزینه ممکن برای فاز ۱شناخته شده ونیزبندرصلخ به عنوان اولویت اول فاز ۲ اجرای مجتمع آب شیرین کن درروستاهای جزیره قشم تلقی میگردد.