سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رحمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد همدان

چکیده:

هربرنامه ای که تنظیم می شود معمولا برای ا جرا دریک قلمرو جغرافیایی معین می باشد ساخت و توسعه یک شهر تنها به یک عامل وابسته نیست بلکه دارای ویژگی سیستمی و ابعاد پیچیده ای است که درآن نقش بنیانهای جغرافیایی از نکات موثر در ایجاد بستر مناسب برای توسعه آتی شهر محسوب می گردد لذا در ساخت شهر باید تمام شرایط مطلوب انسان فراهم شود به ساختار اکولوژیک طبیعت پیرامون مکان آسیبی نرساند و برای بقا آیندگان تمهیدات لازم اندیشه شده اباشد دراین پژوهش محقق در یک روش میدانی ضمن مطالعه ویژگیهای جغرافیایی شهر گل تپه بعنوان یکی از شهرهای اقماری استان همدان در ناحیه شمالی برای استفاده از معیارهای مختلف در انتخاب مسیر توسعه مسکن و اراضی مورد نیاز آن در یک افق بیست ساله با استفاده از روش A.H.P پرداخته است دراین تحقیق فضایی که با این روش برروی زمین های مستعد برای توسعه مسکن در این شهر درنظر گرفته شده است توپوگرافی شیب، دسترسی پهنه بندی زلزله و حریم رودخانه بعنوان معیارهای اصلی می باشد و زیرمجموعه هایی که برای این معیار ها انتخاب شده است و به تفصیل درمقاله آمده است بعنوان زیرمعیار ارزشگذاریو برای تحلیل مناسبتر فضایی در توسعه مسکن در قالب مدل مورد نظر قرارگرفته است