مقاله مکان یابی ژنی کنترل کننده صفات کمی (QTL) عملکرد و اجزاء عملکرد در لاین های جو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۸۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: مکان یابی ژنی کنترل کننده صفات کمی (QTL) عملکرد و اجزاء عملکرد در لاین های جو
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو (.Hordeum vulgare L)
مقاله جمعیت ژنتیکی
مقاله نقشه یابی
مقاله صفات کمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهین نیا فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی عبدالمجید
جناب آقای / سرکار خانم: سیدطباطبایی بدرالدین ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سیدابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور مکان یابی QTL های کنترل کننده عملکرد و اجزاء عملکرد در ۹۹ لاین اینبرد نوترکیب نسل F13 جو حاصل از تلاقی دو والد Kanto Nakate Gold و Azumamugi انجام شد. ثبت ارزش فنوتیپی لاین ها و والدین برای صفات تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، عملکرد دانه و وزن هزار دانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تکرار در سال زراعی اول و سه تکرار در سال زراعی دوم انجام شد. نتایج تجزیه واریانس موید وجود تفاوت معنی دار در بین لاین ها برای کلیه صفات مورد مطالعه بود و برای کلیه صفات، نتاج متفاوت از والدین بودند. شناسایی QTL های کنترل کننده خصوصیات به روش مکان یابی فاصله ای مرکب با استفاده از نقشه پیوستگی ۱۰۰ نشانگر مولکولی، متشکل از ۶۲ نشانگر AFLP، ۳۴ نشانگر STS، ۲ نشانگر ایزوزایم و ۲ نشانگر مورفولوژیک در این جمعیت انجام شد. نتایج این مطالعه منجر به مکان یابی QTL جدیدی برای صفت تعداد سنبله در مترمربع شد. این QTL با توجیه حدود ۱۰ درصد از واریانس فنوتیپی در فاصله نشانگرهای ABG604 و e09m23.8.2، روی بازوی کوتاه کروموزوم ۵H مکان یابی شد. QTL های مکان یابی شده در فاصله نشانگرهای vrs1 و MWG503 روی بازوی بلند کروموزوم ۲H توجیه کننده بیشترین واریانس فنوتیپی برای صفات تعداد دانه در سنبله، عملکرد دانه و وزن هزار دانه بودند. نتایج این مطالعه حاکی از مکان یابی مهم ترین QTL های کنترل کننده خصوصیات مورد بررسی در نزدیکی مکان ژنی سنبله دو ردیفه و شش ردیفه (vrs1) بود.