مقاله مکان یابی چندصفتی QTLها برای شاخص های تحمل به خشکی در برنج ، تحقیقات غلات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات غلات از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: مکان یابی چندصفتی QTLها برای شاخص های تحمل به خشکی در برنج ، تحقیقات غلات
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله درجه حرارت ژلاتینی شدن
مقاله کیفیت
مقاله گرماسنجی افتراقی
مقاله نشاسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: ربیعی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: ترنگ علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصلاح برنج برای تحمل به خشکی نیازمند ارزیابی صحیح تنوع موجود در جمعیت های اصلاحی و تجزیه ژنتیکی شاخص های مرتبط با تحمل به خشکی است. در این مطالعه، ۱۵۰ فامیل F5 حاصل از تلاقی بین ارقام سپید رود (Indica)  و غریب  (Indica) به منظور مکان یابی چند صفتی نواحی ژنومی (QTLs) کنترل کننده شاخص های تحمل به خشکی در دو شرایط نرمال و تنش مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه بای پلات نشان داد که شاخص های تحمل به تنش (STI)، میانگین بهره وری (MP)، میانگین هندسی بهره وری (GMP) و میانگین هارمونیک (HM)  شاخص های مناسب برای انتخاب ژنوتیپ های پرمحصول در برنامه های کاربردی اصلاح برنج می باشند. شناسایی QTL ها برای هر شاخص با استفاده از روش مکان یابی فاصله ای مرکب نشان داد که سه، سه، دو و سه QTL به ترتیب شاخص های GMP، MP، HP و STI را کنترل می نمایند، اما تجزیه مشترک داده ها برای بررسی روابط ژنتیکی بین این شاخص ها با استفاده از روش مکان یابی چند صفتی نشان داد که روابط ژنتیکی معنی داری بین شاخص ها ی مورد مطالعه وجود دارد، به طوری که هیچ یک از QTLهای شناسایی شده به طور مستقل یک شاخص را کنترل نکرده و به طور مشترک کنترل چند شاخص را بر عهده داشتند. نتایج این پژوهش نشان داد که تجزیه مشترک چند صفتی نه تنها QTLهای اضافی را شناسایی می کند، بلکه روابط ژنتیکی بین صفات با همبستگی بالا را نیز در سطح مولکولی آشکار می سازد.