سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

همایون رحیمی میرعزیزی – شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

چکیده:

قطع نول از بدترین و مخرب ترین اتفاقات برای مصرف کننده های سیستم توزیع که عموماً بارهای نابرابری در هر فاز دارند،می باشد. قطع نول باعث عدم برابری ولتاژ در فازها می شود به طوری که بعضی مصرف کننده ها ولتاژیبیشتر از حالت نامی و برخی دیگر ولتاژی کمتر از حالت نامی دریافت می کنند که هر دوحالت بسیار خطرناک است. در این مقاله به بررسی و رسم مکان هندسی نقطهنوترال مصرف کننده ها و به تبع آن بدست آوردن ولتاژ دوسر مصرف کننده ها با قدرتها و ضریب قدرتهای متفاوت، پرداخته شده است. با توجه به ماهیت متغییر و تصادفی بودن بارهای توزیع از قوانین احتمال نیز بهره گرفته شدهاست. شبیه سازی ها با استفاده از نرم افزارMatlabانجام گرفته است.