سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم برخورداری – استادیار دانشگاه یزد
مهدی احمدی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
اشکان روانبخش – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خاک و پی دانشگاه یزد

چکیده:

پی های سطحی به صورت گسترده در مناطق زلزله خیز کاربرد دارند ولی د رمقایسه با مطالعات وسیعی که در رابطه با ظرفیت باربری استاتیکی پی های سطحی انجام شده مطالعات محدودی در زمینه ظرفیت باربری پی ها تحت بارهای دینامیکی صورت گرفته است در طول ۱۵ سال اخیر خسارات پیش بینی نشده ناشی از دو زلزله ی بزرگ نورثریج در کالیفرنیا و کوبه در ژاپن محققان در بدین واداشت تا به بررسی و تحقیق د رزمینه علل وقوع خرابی ها در ساختمان بپردازند. مطالعات حاکی از این بود که نتایج حاصل از تئوری وقوع چنین حوادثی را بازگو نمی کرد به همین دلیل در دهه اخیر مطالعات بیشتری روی مکانیسم شکست خاک در زیرپی های سطحی و ظرفیت باربری دینامیکی انها صورت گرفته است