سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

موسی دارابی – کاردانی کامپیوتر، تکنسین دفترفنی، کارگاه گالر یهای سد کارون ۴
داود عمیدی – مهندسی معدن، کارشناس (معاون واحد ژئوتکنیک)، کارگاه گالری های سد کارون ۴

چکیده:

جهت رسیدن به خودکفائی کشور در زمین ههای مختلف بالاخص آب و برق ( نیرو) ، سبب شده است با توجه به شد ت افزایش پتانسیل آبدهی و سیلخیزی در دور هتر سال و در مقابل در دوره دیگر سال که منطبق بر حداکثر نیاز آبی است، این پتانسیل کاهش یا بد. در این راستا استفاده و ذخیره سیلا بهای به وقوع پیوسته در فص لتر جهت تأمین نیا ز آب ی در دوره خش ک از ی ک طر ف و کاهش خسارات ناشی از وقوع سیلا بهای ناگهانی و بزرگ از طرف دیگر، یکی از اهداف مهم اکثر سدهای مخزن ی کشو ر شد ه است. این امر به خصوصدر حوز ههای آبریز دز و کارون به علت گسترش طر حهای توسعه منابع آب و هزین ههای هنگفت اجرای آ نها از اهمیت خاصی برخوردار است. بهر هبرداری به موقع از سد و کاهش خسارات احتمالی سیلا بها قبل از بهر هبرداری یکی از اهداف این مقاله است. ساخت فرازبند برای انحراف آب و اجرای بدنه سد امری ضروری است که ساخت فرازبند بسته به نوع منطقه و ساختار زمین شناسی به صورت خاکی یا بتنی قابل اجراء است که ارتفاع فرازبند به دبی رودخانه و تون لهای انحراف طراحی شده و همچنین سیلا بهای فصلی بستگی دارد که همین سیلا بهای فصلی باعث تخریب فرازبند سد کارون ۴ گردیده که این واقعه سبب عقب افتادگی طرح از برنامه زما نبندی و خسارات زیادی شده است که در این مقاله مور د بح ث و بررس ی قرا ر گرفته است. اکنون با توجه به تجربه تخریب فرازبند، در این مقاله طرحی پیشنهاد م یشود.