سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده لیلا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی و
صدیقه محمدی – استادیار گروه گیاه پزشکی – بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

به منظور کنترل بیولوژیک قارچ Fusarium oxysporum f.sp. Sesami عامل بیماری زردی و پژمردگی کنجد دو جدایه TH1 و TH2 قارچ Trichoderma harzianum انتخاب شدندو در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور مکانیسم های آنتاگونیستی مختلف نظیر مایکوپارازیتیسم، قدرت کلونیزاسیون و قدرت رقابت تغذیه ای جدایه های مزبور علیه قارچ F. oxysporum f.sp. sesami مورد مطالعه قرار گرفتند. در بررسی ماکروسکوپی تقابل مستقیم جدایه های Trichoderma و F. oxysporum f.sp. sesami مشخص شد که جدایه TH2 در هر سه نوبت یادداشت برداری ۲۴ و ۷۲ و ۹۶ ساعت به ترتیب به میزان ۵۱/۳ و ۶۱/۴ و ۶۳/۹ درصد بیشترین تاثیر را در بازدارندگی از رشد میسیلیوم قارچ عامل بیماری داشته است. مطالعات میکروسکوپی نشان داد که هر دو جدایه از طریق رفتارهای مایکوپارازیتیسم باعث اختلال رشد و بد شکلی ریسه شده اند. جدایه TH2 همچنین از طریق پارازیتیسم هیفی و پیچش به دور هیف های F. oxysporum f.sp. sesami باعث انقباض و تخریب هیف های قارچ بیمارگر شد. امکان بکارگیری این جدایه برای کنترل بیولوژیکی علیه قارچ بیماری زردی و پژمردگی کنجد قابل بحث و بررسی بیشتر می باشد.