سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هیرش سلطان پناه – استادیار، دکترای مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
صلاح پویا – مدرس ، دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی ، مرکز علمی کاربردی بازرگانی سنندج
محمدباقر رسوله وندی – مدرس ، دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی ،گروه مدیریت ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:

امروزه نقش و اهمیت پروژه ها و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، نه تنها درکشورهای درحالتوسعه بلکه درکشورهای توسعه- یافته نیز مورد بحث است. از مزایای اصلی این شرکتها میتوان به تحریک و تشویق کارآفرینی، پویایی و انعطافپذیری، پتانسیل رشد سریع، بازدهی بالا، گستردگی و تاثیر زیادشان در تولید ناخالص یک کشور نام برد. توانایی بنگاه های اقتصادی وابستگی زیادی به پتانسیل سرمایهگذاری در نوآوری و کیفیت دارد که همه این موارد نیازمند سرمایه و درنتیجه تامین مالی است. ابزارها و نهادهایی که این بنگاهها برای تامین مالی مورد استفاده قرارمیدهند عبارتند از: لیزینگ، تبدیل به اوراق بهادار، تامین مالی ساختاریافته، فاینانس داخلی و خارجی، پوششهای بیمهای در قالب اعتبارات تجاری، اوراق تجاری رهنی و سرمایه خطرپذیر. این بنگاهها به دلیل نوپا بودن و ریسک بالای خود با مشکلات متعددی در تامین سرمایه روبه رو هستند؛ بنابراین نیاز به بررسی بنیادی این مشکلات و ارائه راهکار برای آنها بیشازپیش احساس میشود. در این مقاله به دنبال بررسی تطبیقی نحوه تامین سرمایه بنگاه های کوچک و متوسط در سایرکشورهای جهان و ارائه راه حلهای پیشنهادی در مورد مدلهای مختلف و کاربردی در ایران هستیم. همچنین ریسکهای بالقوه- ای که بنگاههای اقتصادی با آن مواجه هستند و نقش واسطههای مالی را بررسی خواهیم نمود.