سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود نادرپور – موسسه تحقیقات ثبت و بذر و نهال

چکیده:

امروزه انتقال جدید ۱/۷ ویروسها و تعدادی ویروئیدهای بیماریزای گیاهی از طریق بذر در یک یا چند میزبان گیاهی شناخته شده است. بذرزادی این عوامل نه تنها مانع بزرگی برای معاوضه بذر در سطح ملی و منطقه ای محسوب می شود، بلکه اکولوژی و اپیدمیولوژی این عوامل نیز بسیار تاثیر گذار است. با استثناء فقط در صورتیکه داخل جنین وارد شده باشند زنده بوده و توانائی انتقال به نسل بعد را دارند. انتقال ویروسها به جنین به طور مستقیم از طریق سوسپنسور جنین یا غیر مستقیم از طریق آلودگی سلول مادر مگاسپور یا دانه گرده صورت می گیرد. د راین مقاله به این مکانیسمها اشاره می شود.