سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم سعادتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی باب
عادل جاودانی نائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد نجفآباد
حسین معتقدی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این پژوهشعملکرد لرزهای شمع بتنی منفرد در خاکروانگرا تحت بارگذاری زلزله بررسی شده است. اثرات پارامترهای مختلفشمع و زلزله بر مکانیزم گسیختگی خمشی شمع ملاحظه شده است. تحلیل با استفاده از نرمافزار دو بعدی تفاضل محدود و با در نظر گرفتن مدل غیرخطی برای خاکروانگرا و اندرکنشخاک- شمع انجام شده است. تغییرمکان جانبی بیشینه و لنگرخمشی بیشینه برای شمع بتنی با قطرهای مختلفو زلزله با فرکانسغالبو بیشینه شتاب مختلفبدست آمده است