سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمود صانعی پور – مشاور برنامه ریزی استراتژیک

چکیده:

در دهه های اخیر اصل برتری مزیتهای رقابتی نسبی به ثبوت رسیده و در آمیزه هایی از این دو گروه مزیت ها، می توان به توساه اقتصادی پایدار دست یافت. برای مطالعه، بررسی و تجزیه و تحلیل رقابت و رقبا، مدلها و مکانیزم های علمی در نبرد بازار ارائه شده و امروز ادبیات بسیار روشن و مشخصی برای این نوع بررسی ومطالعات وجود دارد و در این مقاله از این مدلها و روشها بخوبی استفاده شده است و از آنجا که مقاله مبتنی بر مطالعات موردی و تجارب اثر بخشی در شرکتهای کشتی سازی جمهوری اسلامی می باشد، کلیه مدلهای تجزیه و تحلیل رقابت در فضای عملی و عینی انجام شده و با مصادیق عینی آن در اقتصاد دریا و صنایع دریائی ایران مورد بحث قرار می گیرد.
مدلهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل رقبای شرکتهای کشتی سازی در ایران که عمدتا خارجی هستند، عبارتند از : مدل پنج نیروی رقابتی پورتر، ماتریس سهم بازار رشد فروش شرکت ازمشاور بوستون، ماتریس داخلی و محیطی شرکتف ماتریس ارزیابی وضعیت استراتژیک و موقعیت رقابتی و مدل ۹ خانه جنرال الکتریک، و نتایج حاصله از این بررسی و تجزیه و تحلیل، تعیین استراژیهای بازار، تولید، تکنولوژی، نیروی انسانی، قیمت، کیفیت و سرعت می باشد و تشخیص راهبردی متمایز سازی شرکتهای تولید کننده در نبرد بازار میباشد، در اصل مقاله راه کارهای مشخص در سه سطح استراتژیک شرکت اعم از استراژیهای موسسه، استراتژیهای داد و ستد و استراتژیهای عملیاتی ارائه خواهد شد.