سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه فریدونی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
محمدهاشم امامی – دانشیار پژوهشکده علوم زمین،سازمان زمین شناسی ایران، تهران
علی خان نصراصفهانی – استادیار گروه پترولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
حسین حجتی – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

سنگهای آمفیبولیتی بخشی از کمپلکس دگرگونی همراه با افیولیت های جندق می باشند، بررسی شیمی سنگ کل، یک ترکیب بازالتی تا آندزیت بازالتی را برای این سنگ ها نشان می دهد. بر این اساس تحقیقات ژئو شیمیایی نشان می دهد که این سنگها از بازالتهای تولئیتی مشتق شده اند و در یک محیط تکتونیکی MORBجایگزین شده اند و نسبت بهLREE تهی شدگی نشان می دهند.