سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی لسانی – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دا
محمدرضا میبدی – آزمایشگاه محاسبات نرم، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دا

چکیده:

محلی کردن ارتباط بین کروموزومها در الگو ریتمهای ژن تیکی علاوه بر سرعت دادن به محاسبات می تواند باعث بهبود کیفیت جوابهای بدست آمده گردد . یکی از مدلهایی که برا ی محلی کردن عملگرهای ژ نتیکی ار ایه شده است اتوماتای سلولی ژنت یک ی میباشد. در این مقاله برای اولین بار مکانیزمی به نام بازچینی به منظور بهبود عملکرد اتوماتای سلولی ژنتیکی پیشنهاد میشود. این
مکانیزم در فواصل مشخص به تغییر همسایگ ی ها و ایجاد آرایش جدید در سلولها می پردازد. مزیت استفاده از این مکانیزم کاهش تعداد همگراییهای زودرس و نامطلوب در همسایگی ها و ای جاد فرص ت های بهتر برای افراد جمعیت به منظور تولید نسل م ی باشد. به منظور نشان دادن کارا یی مکا نیزم باز چینی روشهای مختلف باز چینی بر روی مسایل متنوعی مانند مسایل کول هپشتی، فروشن ده دوره گرد و مینمیم کردن توابع آزمایش شده است.