سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدنوید زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت – بیر
حمید فلقی – استادیاردانشگاه بیرجند، دانشکده مهندسی، گروه قدرت – بیرجند
احمد توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه علم و صنعت ایران، بخش مهندسی برق- تهران

چکیده:

استفاده از بانکهای خازنی موازی جهت جبران محلی بخشی از توان راکتیو بارها، روشی متداول و مرسوم در کاهش تلفات سیستم قدرت به شمار می آید . از آنجاکه امپدانس خازنها در فرکانسهای مختلف متفاوت است و امکان ایجاد تشدید در فرکانس ه ای هارمونیکی وجود دارد ، توجه به بارهای غیرخطی در مکانیابی بانکهای خازنی حائز اهمیت است. در این مقاله مسألهی مکانیابی بهینهی بانکهای خازنی در حضور بارهای غیرخطی در قالب مدلی با اهداف چندگانه مدل سازی ریاضی شده است. در مدل پیشنهادی بیشینه سازی سود سالانه حاصل از کاهش تلفات، کمینهسازی انحراف ولتاژباسها و کاهش هارمونیک های سیستم قدرت به عنوان اهداف بهینهسازی مورد توجه قرار گرفتهاند. مدل مطرح شده با الگوریتم ژنتیک و ویرایش خاص ی از پخ ش بار مبتنی برروش جاروب رفت و برگشت با در نظر گرفتن هارمونی کهای سیستم حل شده است. کارایی مدل پیشنهادی با اجرای آزمایشهایی در شبکه های ۹ و ۳۳ باسه نشان داده شده است.