سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عظیم صابری – کارشناس ارشد سنجش از دور وgis عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
ابوالفضل قنبری – دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
مریم حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور وGIS

چکیده:

پارکها و فضای سبز شهری از جمله کاربریهایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد. با توجه به توزیع نامناسب پارکها و فضای سبز شهر شوشتر، در این تحقیق تلاش شده است ضمنتدوین بانک جامع اطلاعات مکانی پارکها و فضای سبز شهر شوشتر، وضعیت دسترسی تمامی مناطق شهر بر طبق استانداردهای موجود بررسی شده و پس از تعیین مناطق کمبود از این نظر و با در نظر گرفتن سایر عوامل شهری مؤثر در مکانیابی، با ارائه الگویی مناسب، به دنبال توزیع بهینهی فضای سبز در شهر شوشتر با استفاده ازGIS می- باشد. برای نیل به این هدف از معیارهای واقع شدن در زمینهای با کاربری مناسب مانند زمین های بایر، نزدیکی به مراکز آموزشی، مراکز فرهنگی و مراکز جمعیتی، دسترسی به شبکه ارتباطی و فاصله از تاسیسات کارخانهای و پمپ بنزینهای شهری و فاصله از پارکها و فضای سبز موجود استفاده شد. سپس برای هر کدام از عوامل تأثیرگذار درمکانیابی پارکها و فضای سبز، لایههایی اطلاعاتی در محیطGIS تهیه گردید و برای هر یک از لایهها وزن دهی صورت گرفت. سپس به منظور الگوسازی، به هر یک از لایههای اطلاعاتی بر اساس میزان اهمیت آنها در مکانیابی پارکها و فضای سبز با استفاده از مدلAHP وزن مناسبی اختصاص داده شد. نتایج حاصل از تلفیق لایههای اطلاعاتی، زمینهای منطقه را برای انتخاب مکانهای مناسب برای فضای سبز به ۵ کلاس طبقهبندی نمود که مناطق دارای کاربریهایی نظیر زمینهای خالی، باغات و نخلستانها و همچنین زمینهای اطراف رودخانه دارای اولویت بالاتری هستند