سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا صحراییان –
فرامرز خسروی –
صفر قائدرحمتی –

چکیده:

افزایش جمعیت، رشد غیر اصولی شهرها و افزایش خودروها از یک طرف و کم بودن عرض خیابانها به خصوص در مناطق مرکزی شهر و پراکندگی نامناسب و غیر اصولی پارکینگ ها از طرف دیگر، باعث افزایش ترافیک شهری و در نتیجه افزایش مدت زمان سفرهای شهری شده است. این امر ضرورت توجه مدیریت شهری به مکانیابی صحیح پارکینگها را بیش از پیش آشکار می سازد. در این تحقیق ضمن بررسی توزیع فضایی- مکانی پارکینگ های عمومی در شهر جهرم، با استفاده از GIS اقدام به تحلیل مکانی و سپس چگونگی بهینه گزینی و جانمایی کارآمد این خدمات، شده است. داده های مورد نظر با استفاده از نقشه ۱/۲۰۰۰ شهر جهرم، مطالعه طرح های مرتبط با شهر و همچنین مشاهده میدانی جمع آوری شده و به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، کار پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها مطابق معیارها و استانداردهای برنامه ریزی شهری انجام گرفته است و در پایان مناسب ترین مکان ها برای ایجاد پارکینگ های عمومی تعیین گردید.