سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر طالب بیدختی – استاد بخش راه ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز
حبیب الله کشاروزی شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیطز یست
محمد مینوسپهر – کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
حمید امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور مشخصسازی محلهایمناسب جهت دفع پسماند ساختمانی شهرهای استان فارس انجام گرفته است بدین منظور ابتدا وضعیت موجود مدیریت پسماند ساختمانی ۸۶ شهر مورد بررسی قرارگرفت . و میزان تولید پسماندهای ساختمانی به دست آمد. همچنین مشخص گردید که اکثر شهرها فاقد محل مناسب و یا درکل مدیریت پسماندهای ساختمانی اند و بیشتر این پسماندها توسط تولید کنندگان بصورت غیرقانونی درحاشیه جاده ها و خارج شهرها تخلیه می شوند درادامه شهرهای استان به سه دسته شامل شهرهایی که دارای محل دفن پسماند شهری مناسب جهت پسماند ساختمانی می باشد شهرهایی که دارای محل پیشنهادی جهت دفن پسماند ساختمانی هستند و شهرهایی که محلی برای دفع پسماند ساختمانی پیشنهاد نداده اند تقسیم بندی شدند. سپس با توجه به قوانین مرتبط با دفع پسماندهای ساختمانی با استفادها ز روش Analytic Hierarchy Process (AHP درنرم افزار Arc GIS پهنه های مناسب مشخص گردید و درنهایت با استفاده از نرم افزار Google earth و بازدیدهای میدانی با توجه به شرایط محیطی مکان مناسب دفن پسماند ساختمانی انتخاب شده و به همراه روش بهره برداری اصولی به شهرداری ها ارایه گردیده است.