سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید اسدی بقال – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سودابه سلیمانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
بابک مظفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

شبکه های توزیع انرژی الکتریکی گسترد ه ترین بخش سیستم قدرت به شمار می رود. این شبکه ها واسط بین مصرف کننده و سیستم انتقال و تولید می باشند و به سبب نزدیکی به مصرف کننده از حساسیت خاصی برخوردارند.نصب سکسیونر و کلیدهای مانور روی شبکه توزیع و شبکه فشار متوسط یکی از راهکارهای مؤثر در بهبود سطح قابلیت اطمینان سیست مهای توزیع انرژی الکتریکیمحسوب می شود.همچنین در این مقاله نشانگرهای خطاکه یکی از ابزارهای تشخیص محل وقوع خطا در خطوط توزیع میباشد مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر آن روی مکانیابی توام سکسیونرها و کلیدهای مانور روی شبکهتوزیع و شبکه فشار متوسط نیز بررسی شده است . در این مقاله یک مدل تک هدفه برای تعیین تعداد و مکان سکسیونرها و کلیدهای مانور و نشانگرهای خطا در شبکه توزیع ارایه شده است که در ان بهبود قابلیت اطمینان (هزینه انرژی از دست رفته) وکمترین هزینه جهت احداث سکسیونرها و کلیدهای مانور و نشانگرهای خطا به عنوان اهداف اصلی بهینه سازی طرح مطرحند. در این مقاله با انجام ازمایشات مختلف تاثیر اضافه شدن هر یک از ادوات بر روی تابع هزینه و شاخ صهای قابلیت اطمینان سیستم بررسی گردیده است