سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن اکبرپورشیرازی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محسن مختارنژاد – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
رضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

مسئلهی مکانیابی با محدودیت ظرفیت یکی از حالات کلاسیک مکانیابی هاب است که دارای کاربردهای متنوعی در طراحی شبکههای پستی و هواپیمایی می باشد. در این مقاله یک مدل مکانیابی هاب با تخصیص تکی با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت نرم ارائه می شود. اگرجریان وارده به هاب از ظرفیت آن بیشتر باشد، برای این ظرفیت مازاد، در تابع هدف جریمه در نظر گرفته می شود. این جریمه در واقعهزینه ی تجهیز هاب مورد نظر به امکانات یا نیروی اضافی است. برای حل مدل ارائه شده از داده های پست استرالیا (Australian Post) استفاده شده است. برای حل مدل در اندازه های کوچک از نرم افزار GAMS و در اندازه های بزرگتر از الگوریتم شبیه سازی تبرید استفاده شده است. در نهایت نتایج حاصل با نتایج حل مساله مکانیابی هاب با تخصیص تکی با محدودیت ظرفیت مقایسه شده که برتری مدل ارائه شده را نشان می دهد