سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

نوید ناصحی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین توزیع بهینه کاربریها و مراکز خدماتی مسئله ای است که اغلب اوقات برنامه ریزان با آن سرو کار دارند، چرا که به دلیل رشد پرشتاب جمعیت و کالبد شهرها، مشکلاتی مانند کمبود و عدم توزیع فضایی مناسب کاربریها بوجود آمده است. در این میان فضاهای آموزشی در زمره کاربری هایی اند که از اهمیت روز افزونی برخوردار می باشند. در میان فضاهای آموزشی، در زمره کاربری هایی اند که از اهمیت روزافزونی برخوردار می باشند. در میان فضاهای آموزشی، مهد کودک ها اهمیت ویژه ای دارند چرا که گروه سنی ای که از آن استفاده می کنند کمتر از ۷ سال سن دارند و طی این دوره کودکان اطلاعات را به سرعت می آموزند و تحلیل می کنند و در صورتی که مکان بهینه انتخاب نشده باشد، که چنین نیز بوده و هست، به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیرات سویی بر آنان خواهد گذاشت. پژوهش حاضر با هدف مکانیابی مهد کودک به مطالعه موردی یکی از محلات منطقه ۲ شهرتهران(محله گیشا) می پردازد. بدین منظور با تدوین معیارهایی که متاثر از شرایط طبیعی و کالبدی محدوده مورد نظر می باشند و با به کار گیری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، پس از تجزیه و تحلیل وضعیت مهد کودک های موجود و شناسایی قوت ها و کاستی آن ها، با تلفیق معیارها با استفاده از منطق دووجهی، سایت هایی که پتانسیل ساخته شدن مهد کودک در آن ها وجود دارد، تعیین می شوند. پس از آن جهت مشخص کردن اولویت ها و بهترین سایت، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که خود نیازمند به کارگیری معیارهای دیگری می باشد، به منظور تصمیم گیری نهایی استفاده می شود.