سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ثریا کریمی – دانشجوی دکتری هیدروژئولوژی دانشگاه شیراز
محمد زارع – دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
محمدرضا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی
زهرا بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست محیطی دانشگاه شیراز

چکیده:

با افزایش روز افزون جمعیت میزان تقاضا برای استفاده از منابع آبی به خصوص منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمه خشک افزایش چشمگیری داشته است، بنابراین کاهش سریع آب زیرزمینی در بسیاری از دشتها اتفاق افتاده است و نیاز به توجه به بهبود وضع کمی و کیفی آبخوانها احساس می گردد. یکی از روشهای مدیریتی منابع آب که در سالهای اخیر کاربرد وسیعی یافته است، استفاده از روش تغذیه مصنوعی می باشد. مطالعه حاضر جهت شناسایی مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی در دشت داراب واقع در مرکز شهرستان داراب در استان فارس صورت گرفته است. بدین منظور پس از در نظر گرفتن معیارهای زمین شناسی، شیب، هدایت الکتریکی آّب، عمق برخورد به سطح ایستابی، تراکم آبراهه ها، کاربری اراضی، ضخامت لایه رسی منطقه غیر اشباع و تهیه لایه رستری هر کدام از این معیارها نسبت به رتبه بندی هر معیار به روش تحلیل سلسله مراتبی و تعیین وزن معیارها با استفاده از روش مقایسه دوتایی ادهوک اقدام گردید. در نهایت با استفاده از روش همپوشانی وزنی لایه های رستری ، نقشه نهایی بهترین مکان برای تغذیه مصنوعی تهیه گردید. روند بررسی شده قابل تعمیم در سایر دشتها می باشد