سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

نظربه روند رو به رشدساختارسیستم توزیع نیرو درسالهای اخیر موضوع استفاده از منابع تولید پراکننده که منبع تولید توان الکتریکی با ظرفیت محدود هستند و عموما نزدیک به مصرف کننده و به سطوح پایین ولتاژ متصل میگردند به شدت مورد توجه قرارگرفته است اما به رغم مزایای استفاده از این منابع درصورت انتخاب ناصحیح مکان تعداد و ظرفیت برای DG ممکن است مشکلات شبکه مضاعف گردد لذا برای بهره برداری بهینه از شبکه توزیع و بهبود ساختار آن لازم است مکان ظرفیت و تعداد DG بصورت بهینه انتخاب گردد با توجه به پیچیدگی و زمان بری این مساله دراین مقاله از الگوریتم بهینه سازی کولونی زنبورهای عصل به عنوان یکی از تکنیکهای موجود درسیستمهای اطلاعات مکانی درزمینه مکان یابی و تخصیص منابع که از رفتارهوشمندانه زنبورهای عسل درطبیعت به منظور جستجوی شهد الهام گرفته شده بهره میگیریم .