سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعیده ساداتی – دانشجوی دانشکده فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمید دهقان – استادیار دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

مکانیابی خودکار مشخصههای چهره یک گام ضروری برای بسیاری از سیستمهای تشخیص چهره، دستهبندهای حالات چهره و واسطهای هوشمند مبتنی بر تصویر انسان-کامپیوتر است. در این مقاله نواقصروشهای خودکار مبتنی بر لبه پیشین بررسی شده و روش بهبود یافتهای ارائهشدهاست تا مشخصههای اصلی صورت را از یک تصویر تمام رخ از صورت فردی که میتواند هر حالت پیچیدهای به خود گرفته باشد، به صورت دقیقتر و سریعتر مکانیابی کند. طرح مکانیابی ارائه شده روی یک پایگاه داده از حالات ترکیبی چهره آزمایش شده است. نتایج نشان میدهد این روش سطح مکانیابی بالایی دارد و مکان مشخصههای اصلی چهره و اندازه مشخصه را بهدست میآورد