سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی سیف برقی – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قز
فضه پرتوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد ا
حمیدرضا پسندیده – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قز

چکیده:

در این مقاله مدل جدیدی برای مکانیابی مراکزخدمتدهی با چند خدمتدهنده بیان میشود که در آن تنوع خدمتوجود دارد. یعنی در هر مرکز خدمتدهی ممکن است، بیش از یک نوع خدمت ارایه شود. این مدل با فرض تنوع خدمت،به کمینه کردن دو هدف زمان سفرو انتظار مشتریان و هزینههای احداث مراکزخدمتدهی و بهکارگیری خدمتدهندگانپرداخته است که در آن تخصیص مشتریان به مراکزخدمتدهی براساس فاصله از مرکز ، جاذبه و تعداد خدمتدهندگانهر مرکزخدمتدهی انجام شده است. برای حل مدل غیرخطی مسئله از الگوریتم فراابتکاری اجتماع ذرات پراکندهاستفاده شده است. نتایج حاصل از مثالهای عددی با اندازههای متفاوت نشان میدهد که این الگوریتم برای حل مدل درزمان مطلوب، مناسب است.متریک