سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا امانت یزدی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه واحد علوم و تحقیقات
محمد کاظم سلطانی زاده – کارمند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به موقعیت جغرافیایی و لوجستیکی ایران، مراکز حساس و استراتژیک کشور از قبیل مخازن ذخیره سازی آب،نفت، گاز و فراورده های نفتی و یا حتی سایر فضاهای عمومی مثل بیمارستان ها و … همواره در معرض خطر حملات هواییو تروریستی است که می تواند منجر به بروز حوادث و بحران های عظیم امنیتی و زیست محیطی شود. لذا جهت مقابله با اینحوادث و جلوگیری از بروز بحران های ملی و زیست محیطی و همچنین گام نهادن در راستای توسعه پایدار ملزم به استفادهمنطقی از سرزمین با تکیه بر قابلیتها و محدودیتهای آن هستیم که همین امر بر اهمیت موضوع مکانیابی بر پایهآمایش سرزمین تأکید میکند. آمایش سرزمین یک رویکرد اساسی در سطح برنامهریزی و تصمیمگیریهای ملی و منطقه-ایی در جهت بهره وری مطلوب از سرزمین در چهارچوب منافع ملی است. ابتدا با توجه آمایش سرزمین و نقش پدافند عاملو موارد دفاعی و ایمنی انتخاب مخازن سوخت استراتژیک بعنوان بعنوان اماکن خدمات اساسی از نظر جانمایی نظامیتوجیه پذیر گردید و سپس با استفاده از روش دلفی یک سری معیارهای بر اساس نظر کارشناسان مکانیابی زیرزمینیانتخاب گردید سپس با استفاده از این معیارها و توجه خاص به بحث جنبه های اقتصادی روش استفاده از فضاهای زیزمینییا معادن موجود انتخاب گردید و در نهایت بر اساس معیارها معدن زیزمینی کوشک جهت محل ذخیره زیرزمینیاستراتراتزیک سوخت در استان یزد پیشنهاد گردید.