سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین کریمی – دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد
مهدی بشیری –

چکیده:

مکانیابی محور، یکی از مسئلههای مهم در مسائل شبکههای حمل و نقل و مخابراتی است. یکی از موضوعاتی که در شبکههای حمل و نقل مطرح میباشد، قابلیت اطمینان در شبکه ایجاد شده است. در این مقاله، مکانیابی محور با در نظر گرفتن پوشش قابلیتاطمینان ارائه شده است. ابتدا مدل غیرخطی این مسئله فراهم و سپس با استفاده از روشی پیشنهادی، مدل مسئله خطی سازی شده است. این مدل برای مجموعه دادههایی که از دادههای محور ترکیه برگرفته شده، حل و نتایج آن در انتهای مقاله تحلیل شده است