سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن شایسته عظیمیان – دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد.
محمد غفوری – دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد.
ناصر حافظی مقدس – دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده:

توجه به محیط زیست و از آن جمله مواد زائد جامد مسالهای است که در سالهای اخیر مورد توجه خاص جهانیان قرار گرفته است. توجه به آلودگی ها و مقابله با آن از طریق برنامه های مختلف زیستمحیطی از جمله مدیریت مواد زائد جامد بصورت گسترده ای در بهداشت و اقتصاد جهان در مکان یابی محل دفن زباله مطرح است و استفاده از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) موضوع نسبتاٌ جدیدی است که در دهه اخیر جهان متداول شده است. این تحقیق با هدف تعیین مکانهای مناسب دفن پسماند شهری شهر نیشابور با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP به وسیله نرم افزارexpert choice اجراشده است راه های دسترسی، نقشه شیب، نقشه کاربری اراضی، فاصله از مراکز شهری و روستائی، نقشه خاک منطقه، نقشه شبکه هیدروگرافی و آبهای زیرزمینی شناسایی گردیدند و پس از وزن دهی به هرکدام و تحلیل این وزنها محیط GIS نقشه هم وزن معیارهای مختلف مورد نظر بدست آمد. با ادقام این نقشهها بهترین مکان برای دفن زباله شهر نیشابور بدست آمد. محل شماره یک در طول و عرض جغرافیایی′ ۵۸°۴۳ -۳۶°۶ ۳۶ و محل شماره دو در طول و عرض جغرافیایی ۵۸°۴۳ -۳۶°۴ ۳۶ مکانیابی شد.