سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هادی مهدوی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد مهدی احمدی – استادیار بخش مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهرام بختیاری – استادیار بخش مهندسی آب ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور تعیین بهترین مکان جهت تغذیه مصنوعی فاضلاب تصفیه شده کرمان بکار برده شده اند. بدین منظور بعضی از معیارهای فنی ، اجتماعی ، زیست محیطی و اقتصادی مورد ملاحظه قرار گرفتند. جهت بررسی معیارهای مختلف مکانیابس ، لایه های اطلاعاتی آ نها به کمک نرم افزارهای ENVI 4.3 و ArcGIS 9.3 تهیه شد. انتخاب معیارها و حدود قابل قبول آنها بر پایه استانداردها و متون بین المللی انجام شده است . با استفاده از روش انطباق وزنی لایه ها و در محیط GIS نقشه مطلوبیت نواحی مختلف منطقه مورد مطالعه بدست آمد. در ادامه بر اساس دبی نهایی تصفیه خانه ، میزان نفوذپذیری خاک و برنامه بهره برداری از حوضچه ها مقدار زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح محاسبه شد. در پایان بر اساس نقشه مطلوبیت نواحی مختلف ، مقدار زمین ورد نیاز و شرایط طبیعی حاکم بر منطقه مورد مطالعه نواحی واقع د رجنوب غربی شهر کرمان به عنوان بهترین مکان اجرای طرح مذکور شناسایی و معرفی شد.