سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیروس حسنپوراصفهانی – کار شناسی ارشد سنجش از دور و GIS ، سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه
سیامک الیاس پور – کارشناس ارشد واحد اطلاعات و انفورماتیک سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه

چکیده:

این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل فضایی مکانی ناهنجاری های اجتماعی جرائم سوء مصرف و اعتیاد مواد مخدر و شناسایی الگوهای مکانی و -عوامل تسهیل کننده ارتکاب این جرم و کنترل محدوده های آلوده به این نوع جرایم با استفاده از مد لهای آماری و سامانه اطلاعات جغرافیایی) GIS ) انجام یافته است. روش تحقیق در مقاله حاضر تحلیلی، توصیفی است و جهت شناسایی مکانهای فضایی مصرف مواد مخدر در سطح شهرستان مشکین شهر از مدل های آماری و گرافیک مبنا در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی ) (GIS استفاده شده است. مهمترین آزمون های آماری مورد استفاده، آزمون مرکز متوسط، فاصله از انحراف معیار و بیضی انحراف معیار بوده است. در این پژوهش علاوه بر آزمون های آماری، برخی روش های آماری گرافیک مبنا از جمله روش تخمین تراکم کرنل به کار گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر مجموعه جرایم سوء مصرف و اعتیاد مواد مخدر است که در دوره زمانی ۳ ماه در محدوده شهرستان مشکین شهر به وقوع پیوسته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد، توزیع فضاهای مکانی سوء مصرف مواد مخدر در شهرستان مشکین شهر از الگوی خوشه ای و متمرکز پیروی می کند. مهمترین کانونهای این جرم در بلوار منطقه بازار سنتی و خیابان با هنر و پادگان و شهرکهای اقماری بویژه صفر آباد و نواحی روستایی وجود دارد