سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود فلاح – عضو هئیت علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
زهرا نعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

شهر و شهرکهای جدید، مهمترین پدیده عصر مدرن و به عنوان یکی از نمادهای به رسمیت شناخته شده تمدن جدید می باشد. پدیده ایجاد شهرک های جدید در جهان، همواره در طول تاریخ به دلایل سیاسی، امنیتی، اقتصادی و جمعیتی وجود داشته، موردتوجه بوده است. تعیین محل شهرکهای جدید با توجه به عوامل و معیارهای مختلف که در این تحقیق به آن پرداخته میشود صورت می گیرد و به جایگاه و نقش عوامل تاثیرگذار در ساخت شهرهای جدید اشاره میگردد. مکانیابی این شهرک ها باید در نزدیکی محل بهینه صورت گیرد. به طوری که برای ایجاد شهرک های جدید نیاز به کشف و آگاهی از خدمات اجتماعی، امکانات تفریحی و طبیعی مناطق مورد مطالعه است. از سویی دیگر توجه به مناظر و فضای سبز در ساخت شهرکهای جدید بهمنظور ارتقا و غنی سازی سطح زندگی بهعنوان یک استراتژیک مطرح است. در این تحقیق با استفاده از روش پژوهش کتابخانه و مشاهدات مستقیم و غیر مستقیم، چگونگی مکانیابی شهرک های جدید و نقش آنها در توسعه اینده شهرها و ارزیابی معیارهای مختلف، باهدف ارائه پیشنهادات قابل اجرا بهمنظور دستیابی به توسعه شهری پایدار به بحث گذاشته میشود و با توجه به حجم زیاد اطلاعات و داده های مختلف نیاز به ابزارهایی جهت پردازش می باشد که در این تحقیق ارائه می شود.