سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدحسین ستارخان – کارشناس ارشد، رشته مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
حسین آزادی – کارشناس ارشد، رشته مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (فارس)
محمدمهدی ستارخان – کارشناس ارشد، رشته MBA ، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم و فنون مازندران،

چکیده:

ایجاد شهرکهای صنعتی مزایای فراوانی برای شرکتهای تولیدکننده و نیز برای شهرها و روستاهای اطراف در بر دارد، لیکن انتخاب مناسب مکان این شهرکها موضوعی است که اگر از اهمیت بیشتری نسبت به اصل ایجاد شهرک صنعتی نداشته باشد، قطعاً اهمیت آن کمتر نیز نخواهد بود. بر این اساس، این پژوهش بر آن است تا دشتهای انتخابی استان فارس را جهتاحداث شهرکهای صنعتی با در نظر گرفتن معیارهای مختلف اولویتبندی کند. عوامل زیادی وجود دارد که در موفقیت طرح های ایجاد شهرک های صنعتی در بحث مکان یابی اولیه دخیل می باشند. در این تحقیق دشت های مستعد جهت احداث شهرکهای صنعتی در استان فارس انتخاب شده و با استفاده از روش AHP فازی بهترین مکان (دشت)با توجه به معیارهایتعیین شده جهت احداث یک شهرک صنعتی انتخاب میشود. در ابتدا با مطالعه پیشینه پژوهش، مصاحبه با خبرگان و استفاده از ادبیات نظری، سی و پنج شاخص انتخاب شده و از طریق توزیع پرسشنامه اقدام به استخراج پنج معیار گردید. مجدداً از طریق ابزار پرسشنامه اقدام به تعیین وزن هر معیار نسبت به هدف پژوهش و نیز اوزان گزینه ها نسبت به معیارهاگردید. با استفاده از روش تحلیل گسترش یافته چانگ اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها نموده و اولویت مکانهای کاندیدا با توجه به معیارهای انتخابی تعیین شد.