سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سیف برقی – مدرس دانشگاه آزاد قزوین
مهرناز عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله مدل جدید غیرخطی عدد صحیح ترکیبی دوهدف از مکان یابی تخصیص با سیستم صف M/M/m ارایه شد دراین مدل دونوع خدمت اصلی و فرعی با خدمت دهنده های ساکن داریم که درموارد زیادی کاربرد دارد نمونه بارز ا ین مدل دردنیای واقعی پمپ بنزین ها هستند که بنزین معمولی و بنزین سوپر ارایه میدهند خدمت فرعی درمکان هایی میتواند ارایه شود کهخدمت اصلی ارایه میشود هدف اول حداقل کردن هزینه استقرار تسهیلات و اختصاص خدمت دهنده ها به این مراکز و هدف دوم حداقل کردن زمان انتظار مشتریان درصف این تسهیلات است دراین راستا مدل را با الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب درنرم فازار متلب R2010b کد کرده و نتایج عددی برای مثالهایی درسه سایز کوچک متوسط بزرگ و درغالب نمودار پارتو ارایه شد نتیجه گرفتیم برای مدل ارایه شده با بکارگیری الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب زمان محاسباتی کوتاه درحدود یک تا سهدقیقه درپنجاه تکرار است و نتایج قابل قبولی حاصل شد.