سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیامک نصرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس صنایع صنایع
نیکبخش جوادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم فنون مازندران
مهدی امیری عارف – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
روح الله بیژنی – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

این مقاله به هدف بیشینه سازی سود یک شرکت که قصد ورود به بازار ومکان یابی چندتسهیل خدماتی و تعیین میزان جذابیت آنها با تعدادی معین ازسرویس دهنده درنقاط کاندید خود رادارد ارایه شده است رقیبی ازقبل دربازار مستقر شده و تسهیلاتی با تعدادسرویس دهنده و جذابیت مشخص مستقرکرده است رقابت مشکوف و ثابت است و مشتری امکان مراجعه به تمام تسهیلات را دارد احتمال مراجعه به هرتسهیل استقرار یافته براساس تابع گرانشی شامل زمان سفر زمان انتظار درصف و جذابیت تسهیل به دست می آید سیستم صفM/M/c/k است و نرخ خدمت مشخص و نرخ ورود براساس احتمال مراجعه بدست می آید درمدل این مقاله هرنقطه تقاضا دارای دو مولفه جمعیت و قدرت خرید م یباشد مدلی ارایه شده حالت بهینه را مابین جذب درامد از نقاط پرجمعیت که باعث ایجاد صف میشوند ازیک سو و کاهش زمان انتظار درصف که باعث افزایش مراجعه نقاطی با قدرت خرید بالا میشود را ازسوی دیگر جستجو می کند.