سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر حافظی مقدس – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
راهله شهریاری – کارشناس زمین شناسی
فاطمه اخلاقی – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
هادی حاجی زاده نامقی – کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی

چکیده:

تعیین محل دفن و شرایط مناسب جهت دفن مواد زائد خطرناک یکی از مهمترین و حساس ترین مسائل جوامع امروز محسوب می شود لندفیل ها مکانهایی جهت کمینه کردن احتمال رها شدن مواد زائد خطرناک به محیط زیست هستند که برطبق اصول مهندسی حفاری شده انددر مطالعه حاضر به بررسی مکان یابی دفن پسماندهای ویژه استان خراسان شمالی پرداخته شده است. درمطالعه حاضر پهنه بندی به روش نسبی و نرخ دهی در دو مرحله صورت گرفت درمرحله اول که با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ صورت گرفت با استفاده از ۱۵ پارامتر و با روش حذف مناطق نامناسب و سپس پهنه بندی نسبی به روش همپوشانی فاکتورها نقشه های پهنه بندی درمحیط GIS تهیه شد برمبنای نتایج بدست آمده از مطالعات فوق ۵ محدوده جهت محل دفن پسماندهی ویژه پیشنهاد گردید درمرحله دوم مطالعات محدوده های معرفی شده از دو دیدگاه زیست محیطی و اقتصادی مورد بررسی قرارگرفت و براساس اطلاعات موجود بازدیده های گسترده صحرایی و کنترل نهایی بعمل آمد.