سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیما مرزبان شیرخوارکلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست
مائده رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست
آزاده عظیمی – کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست

چکیده:

در این پژوهش، حوضه رودخانه طلار به عنوان محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته‌شده و موقعیت محل‌دفن زباله این حوضه مورد ارزشیابی قرار گرفته است. جهت ارزشیابی موقعیت مکانی محل‌ دفن زباله، محل آن بر روی نقشه‌های پایه در محیط Arc GIS 9.3 مشخص شده و ارتباط مکانی پارامترهای محیطی در این محل‌ با معیارهای موجود در روش‌های استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته است. در این مطالعه جهت ارزشیابی از استاندارد سازمان محیط زیست ایران استفاده شده و این ارزشیابی با مکانیابی محل‌های دفن زباله مورد مقایسه قرارگرفته است. لازم به ذکر است که در حال حاضر در ارتباط با مکانیابی محل‌های دفن زباله شهری، ‌سازمان حفاظت محیط‌زیست و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق کشور دارای دستورالعمل‌هایی هستند که هیچ‌یک مصوب نمی‌باشند و دارای ضمانت قانونی و اجرایی نیستند. با این حال به عنوان تنها منبع موجود در ارتباط با مکانیابی محل‌های دفن زباله در ایران، ‌از این دستورالعمل‌ استفاده شده است.