سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم جان نثاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر فتحیان پور – دانشیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا مختاری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بهینه سازی به اکسترمم سازی یک تابع هدف اطلاق میگردد که تحت قیود محدود کننده جوابهای مسئله قرار دارد. در زمینه بهینه سازی مکانیابی چاههای تولیدی، ارزیابی همزمان تعداد زیادی از عوامل درگیر از قبیل عوامل زمین شناسی، پتروفیزیکیو اقتصادی که با توجه به وزن و تاثیر خود در تابع هدف وارد میشوند، الزامی است. همچنین بدلیل حضور عدم قطعیت در بسیاری از پارامترهای درگیر، استفاده از روشهای بهینهسازی هوشمند مانند الگوریتم های تکاملی ابزار قدرتمندی جهت حل مسئله قلمداد میشوند. در این تحقیق ارزش خالص فعلی متناسب یا داده های در دسترس مخزن نفتی مورد مطالعه بعنوانتابع هدف انتخاب گردید. پس از تعریف فضای جستجو که شامل کلیه مکانهای ممکن جهت حفر چاههای تولیدی است، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات بر روی تابع هدف اعمال شد. نتایج حاصل بصورت شش پیشنهاد با مقادیر بهینه ارزش فعلی خالص بدست آمد