سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین ولایتی – شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر، تهران
احمد بیات – شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر، تهران
ذوالفقار عاشرلو – شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر، تهران
کریم روشن میلانی – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی، تبریز

چکیده:

با توجه به قابلیت منابع تولید پراکنده در بهبود ولتاژ، تلفات، کیفیت توان و قابلیت اطمینان، امروزه استفاده از این مولدها درشبکه های برق مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. از دیدگاه اقتصادی نیز استفاده از اینگونه مولدها منافع قابل توجهی رابرای شرکتهای برق و سرمایهگذاران این مولدها، دارند. علیرغم این، عدم تعیین ظرفیت و مکان مناسب برای این مولدها، نهتنها از حیث تلفات، ولتاژ و سطح اتصال کوتاه برای شبکه مخاطره آمیز خواهند بود، بلکه تهدیدی برای قابلیت اطمینان شبکهنیز می باشند. در این مقاله که نتیجه مطالعات عملی در فیدرهای توزیع شبکه برق آذربایجان شرقی است، روشی بهینه بهمنظور تعیین ظرفیت و مکان بهینه مولدهای تولید پراکنده، ارائه شده است. یکی از مزایای روش پیشنهادی در مقایسه بامطالعات پیش از این، اعمال سطح اتصال کوتاه فیدر به عنوان یک قید در تابع هدف است. همچنین، تابع هدف در نظر گرفتهشده ترکیبی از ولتاژ و تلفات فیدرهای توزیع بوده که با اعمال وزن هایی بهینه شده است. بر این اساس، تنها یک ظرفیت ویک محدوده بهینه برای مولدهای تولید پراکنده در هر فیدر، تعیین شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با تغییرسطح بار فیدر، مکان بهینه ثابت است اما ظرفیت بهینه تغییر خواهد کرد.