سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ارسلان نجفی – کارشناس ارشد دانشگاه بیرجند، دانشکده برق و کامپیوتر، گروه قدرت- بیرجن
حمید فلقی – استاد یار دانشگاه بیرجند، دانشکده برق و کامپیوتر، گروه قدرت- بیرجند
پیمان غلامی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان،
پیام غلامی – دانشجوی کارشناسی، دانشگاه علم و صنعت واحد اراک، دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله الگوریتم تجمع زنبور عسل برای مکانیابی و تعیین اندازه بهینهی منابع تولید پراکنده با اهداف فازی چندگانه ارائه شده است. کاهش تلفات خطوط، کاهش انحراف متوسط ولتاژ و افزایش پایداری ولتاژ اهداف این مسأله هستند. الگوریتم تجمع زنبور عسل یک الگوریتممبتنی بر جمعیت است که از زندگی زنبورهای عسل در طبیعت الهام گرفته شده است. پیادهسازی الگوریتم پیشنهادی در سه آزمایش و با تعداد مختلف منابع تولید پراکنده انجام شده است. در تمامی آزمایشها فرض بر این است که منابع قادر به تولید توان اکتیو و راکتیو هستند. شبیهسازیها در سیستم شعاعی استاندارد ۶۹ باسهIEEE انجام شده است. نتایج شبیهسازی نشان دهنده همگرایی بهینهی الگوریتم پیشنهادی میباشد. همچنین برای نشان دادن کارایی الگوریتم تجمع زنبور عسل در قیاس با الگوریتمPSO نتایج با این الگوریتم مقایسه شده که نشان از برتری محسوس آن نسبت به روشذکر شده میباشد