سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عیسی دولتدار – دانشجوی کارشناس یارشد برق
سودابه سلیمانی – دانشگاه علوم و تحقیقات
بابک مظفری – دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده:

دراین مقاله با توجه به اهمیت کاهش تلفات دربخش توزیع ابتدا مساله پیدا کردن آرایش بهینه یک سیستم توزیع شعاعی برای کاهش تلفات درنظر گرفته شده است تجدید ارایش بهینه انتخاب بهترین مجموعه ازشاخه هایی است که هرکدام بایستی ازهرحلقه انتخاب گردد برای اینکه تلفات مقاومتی خطوط کاهش یافته و ازاضافه بارفیدرها با انتقال بار به فیدرهای مجاور جلوگیری شود لذا دراین مقاله روشی نوین پیشنهاد شده است که برمبنای یک محاسبه ساده میزان تلفات بهینه را با تعیین درخت بهینه برای شبکه داده شده تعیین میکند همچنین دراین روش کدگذاری کروموزوم درالگوریتم ژنتیک استفاده شده اصلاح گردیده و ضمن پیاده سازی الگوریتمی ابتکاری مقایسه ای بین این روش و روش نوین پیشنهادی انجام گرفته است همچنین از انجایی که مساله پیدا کردن موقعیت بهینه ادوات کلیدزنی مثل ریکلوزر باعث افزایش قابلیت اطمینان شبکه می شود. بنابراین پروسه ای نیز به منظور پیدا کردن مکانهای بهینه ریکلوزر با شاخصهای مختلف قابلیت اطمینان بکارگرفته شده و برای بررسی درستی این روشها شبیه سازیهای کامپیوتریبا نرم افزار MATLAB برروی سیستم تست سی و سه باس صورت گرفته است.