سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فریبا فتحی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل ریلی
مسعود یقینی – عضو هیئت علمی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ایستگاه های موجود در شبکه ریلی جهت برنامه ریزی خدمه به دو صورت دپو وغیردپومی باشند با توجه به اینکه ماموریت های روسای قطار باید از دپوآغاز شوند و به همان دپو ختم شوند دپوها نقشی اساسی درتشکیل ماموریت ها دارند از همین رو این مقاله مساله مکانیابی بهینه دپوهای روسای قطار را مورد توجه قرار داده است به عبارت بهتر دراین مقاله به دنبال مکانیابی بهینه ایستگاه های دپوی روسای قطار با رویکرد بهینه سازی ماموریت های روسای قطار می باشیم بطوریکه این مساله به طور همزمان با مساله زمان بندی خدمه مورد حل قرارگرفته است جهت حل مساله از رویکرد تولید ستون استفاده شده است و با استفاده از حل کننده CPLEX 11.1 پیاده سازی شده است درنهایت با ارایه چندمثال روش حل پیشنهادی مورد بررسی قرارگرفته است