سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ناصر پورمعلم – دکترای حمل ونقل وترافیک، دانشکده حمل ونقل، دانشگاه اصفهان
محمد کامرانی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل
امین محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

یکی از مهمترین خدمات عمومی در سطح شهرها، خدمات امدادرسانی نظیر اورژانسو آتشنشانی میباشد. محل قرار گیری و چیدمان این خدمات در سطح شهرها تاثیر بسزایی در نوع عملکرد، کیفیت خدمترسانی و اثرپذیری آنها از شرایط جریان ترافیکی دارد.تاکنون مدل های بسیاری برای پاسخ به مسئله مکانیابی تسهیلات شهری ارائه شده است، که عموماً از یکساختار ریاضی برای بهینه سازی با استفاده ازروشتحقیق در عملیات برخوردارند و از یکمدل کمی در مکانیابی استفاده می شود. با این وجود مدل ها به تنهایی نمی تواند اهداف مکانیابی را به صورت مطلوب تامین نماید. هدف این مطالعه تعیین مکان بهینهتسهیلات آتشنشانی می باشد. معیارهای مکانیابی به دو بخش کیفی و کمی تقسیم بندی می شود و روش پیشنهاد شده ترکیبی از آنالیز سلسله مراتبی(کیفی) و مدل برنامه ریزی چند هدفه(کمی) می باشد.