سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهزاد صداقت – دانشگاه زنجان – زنجان – ایران – شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
هادی حسینی – دانشگاه زنجان – زنجان – ایران

چکیده:

بروز خطا در شبکه های انرژی الکتریکی و ایجاد خاموشیهای کوتاه یا بلندمدت امری گریز ناپذیر میباشد. رفع مشکل و برقدار کردن مجدد شبکه به دلیل ساختار خاص شبکه توزیع، یک فرآیند زمانبر میباشد. هرچه زمان بی برقی بیشتر باشد، میزان انرژی تغذیه نشده نیز افزایش مییابد و این موضوع باعث میشود که بهره برداری از شبکه به طور مطمئنی انجام نگیرد و در نتیجه هزینههایی متحمل مشتریان و شرکتهای توزیع شود. در این مقاله الگوریتمی ارائه میشود که با مکانیابی بهینه اکیپهای تعمیراتی، زمان رفع خطا و برقدار کردن دوباره سیستم کاهش یابد. این عدم » روش باعث میشود تا اندیسهای قابلیت اطمینان بهبود یابند. برای حل « انرژی تغذیه نشده » و « دسترسی این مسئله از الگوریتم ژنتیک استفاده شده و محدودیتهای اقتصادی و فنی نیز در نظر گرفته شده است. این روش برای شهرستان ماهنشان از استان زنجان مورد مطالعه قرار گرفته و اندیسهای قابلیت اطمینان براساس اطلاعات آماری و پس از بهینهیابی محل اکیپها با استفاده از روش ارائه شده، محاسبه میگردد. مطالعات و محاسبات انجام گرفته، توانایی روش ارائه شده برای مکانیابی اکیپهای تعمیراتی و بهبود اندیسهای قابلیت اطمینان را نشان میدهد.