سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی سردارزاده – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، ایران
محسن حمزه – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف، ایران

چکیده:

این مقاله روشی بهینه برای جایابی STATCOM درشبکه قدرت با در نظر گرفتن شرایط بحرانی شبکه به منظور بهبودپایداری ولتاژ ارائه م یدهد . این روش بر اساس استفادههمزمان از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات و پخش بارپیوسته شبکه قدرت میباشد. هدف جایابی اصلاح پروفایل ولتاژ در باسهای شبکه، حداقل کردن تلفات کل شبکه وهمچنین حداکثر کردن بارگیری کل شبکه در دو حالت طبیعی و حالت بحرانی شبکه میباشد. منظور از حالت بحرانی شبکه خارج شدن برخی خطوط شبکه به علت وقوع خطا و ایجادگرفتگی برخی خطوط میباشد. در این مقاله برای افزایش پایداری ولتاژ شرایط مربوط به حالت بحران ی شبکه نیز درتوابع هدف وارد میشود. نتایج شبیهسازی نشان میدهد روش PSOاز نظر پیدا کردن جواب بهینه در مد ت زمان معقو ل روشی مناسب است. نصبSTATCOMدر باسهای انتخاب شده توسط این روش باعث افزایش پایداری ولتاژ در حالت طبیعی و در حالت گرفتگی خطوط شبکه می شود . روش پیشنهادی روی شبکه ۵۷ باسهIEEEآزمایش شده است وصحت عملکرد آن توسط نتایج شبیه سازی اثبات شده است.