سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی شیرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد gis
علی اصغر آل شیخ – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علیرضا قراگوزلو – استادیار آموزشکده سازمان نقشه برداری کشور
میرمسعود خیرخواه زرکش – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری کشور

چکیده:

یکی ازمهمترین وظایف مدیران و برنامه ریزان شهری تعیین مکان مناسب برای تاسیس کاربری های شهری دریک چارچوب ساخت یافته می باشد مکان ایستگاه های آتش نشانی بدلیل اهمیت ایمنی جان و مال افراد و ارایه تمهیداتی درزمینه پیشگیری و مقابله با اتش سوزی و حادثه نسبت به کاربری های دیگر از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد دراین تحقیق به مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی منطقه ۳ تهران با استفاده ازروش فرایند تحلیل شبکه پرداخته خواهد شد با مطالعات انجام شده مشخص شد درمنطقه سه تهران با شش ایستگاه آتش نشانی ضمن عدم پراکنش صحیح ایستگاه های موجود به ایستگاه های جدیدنیز نیاز می باشد ابتدا با آنالیز و بررسی های انجام شده مناطق خارج از شعاع استاندارد ایستگاه های موجود مشخص و براساس معیارهای موثر موقعیت چهار ایستگاه جدید پیشنهاد شد سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه ANP و معیارهای مهم به مقایسه و اولویت بندی ایستگاه های پیشنهادی پرداخته شد با توجه به نتایج حاصله به ترتیب اولویت ایستگاه های حسن آباد پاسداران ونک و شیخ بهایی تعیین شده اند.