سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ماشاءاله سعیدیان – استادیار و عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
جواد امینی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی امینی زاده – مدرس موسسه آموزش عالی سبحان نیشابور

چکیده:

تمرکز جمعیت در شهرهای ایران که در دهههای اخیر به علت رشد جمعیت بهوجود آمده است، باعث شده که نیاز به خدمات شهری روز به روز بیشتر شود. یکی از مهمترین خدمات عمومی در سطح شهرها، خدمات امدادرسانی نظیر اورژانس و آتشنشانی میباشد. در خدمات رسانی شهری تنها افزایش تعداد مراکز خدماتی دلیل بر خدمات رسانی بهتر نمیباشد، بلکه مکانیابی و محل قرارگیری و چیدمان این خدمات در سطح شهرها و توزیع بهینه ی این مراکز، تاثیر بسزایی در نوع عملکرد، کیفیت خدمت رسانی و اثرپذیری آنها از جریان ترافیکی دارد. به طور کلی مکانیابی فعالیتی است که استعدادهای بالقوه و بالفعل یک محدوده را جهت انتخاب مکان مناسب با اهداف خاصی مانند حداقلکردن هزینههای حملونقل، فراهم نمودن امکانات برابر برای استفاده کنندگان، بدست آوردن بیشترین سهم بازار و…را مورد ارزیابی و تجزیه- وتحلیل قرار میدهد. هدف از این پژوهش مکانیابی بهینهی ایستگاههای امدادرسانی شهری با در نظر گرفتن اثرات ترافیکی شهری میباشد. همچنین در این تحقیق انواع مدلهای مختلفی که برای مکانیابی ایستگاههای امدادرسانی وجود دارد، معرفی و بررسی میگردد