سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد طال ساز – سرپرست بخش مهندسی مکانیک شرکت مهندسان مشاور سُدره سازه پارس، کارشناس
امیدرضا صفی یاری – سرپرست تحقیق و توسعه شرکت مهندسان مشاور سُدره سازه پارس، دانش آموخته

چکیده:

امروزه ذخیره سازی گاز طبیعی با توجه به وجود منابع عظیم گاز در کشور و لزوم بهره برداری از آنها به عنوان یکی ازمباحث بسیار مهم و استراتژیک در سطح ملی مطرح می باشد. از آنجاییکه گاز طبیعی در سطح وسیعی در کشور به عنوانیک منبع مهم انرژی در مصارف خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد، تأمین به هنگام و کافی آن در شبکهگازرسانی، حتی در زمان هایی که میزان مصرف بسیار بالا می باشد نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. با توجه بهاینکه یکی از اهداف پدافند غیر عامل در ابعاد کلان، عدم توقف چرخه انرژی در کشور و جلوگیری از سوء استفاده هایاحتمالی متعاقب آن توسط دشمنان و عناصر خرابکار می باشد، به همین دلیل نگرش همه جانبه در مکانیابی اولیه سایت هایذخیره سازی گاز طبیعی حائز اهمیت خاص میباشد که ضروری است با توجه به دیدگاه های کلان حاکم مورد ارزیابی وتشخیص واقع شود. مکان سایت ها باید بگون های تعیین گردد که ایمنی ساکنین اطراف و همچنین بهره برداران تأسیساتدچار خدشه نگردد و خسارات ناشی از نشت گاز، انفجار و آتش سوزی های احتمالی، در حداقل ممکن ارزیابی شود. در اینمقاله سعی شده است با نگرشی به مقررات و آیین نامه های موجود، به صورت عمومی مجموع های از ضوابط و پارامترهایتأثیرگذار در مکانیابی اولیه اینگونه سایت ها بیان گردد. ضرورت تدوین استانداردها، دستورالعملها و آیین نامه های مورد نیازتوسط سازمانها و نهادهای ذیربط از نکاتی است که به عنوان پیشنهاد در این تحقیق قابل ذکر می باشد.